Fijn dat je er bent! Level.works houdt van cookies šŸŖ Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikerservaring te geven, social content te personaliseren & webstatistieken te meten. Meer weten? Zie de privacystatement.
Gebruikersvoorwaarden opdrachtnemers

Gebruikersvoorwaarden opdrachtnemers

 1. Level.works Platform B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met statutaire zetel in Rotterdam en kantoor houdende te Weena-Zuid 110, 3012 NC Rotterdam, Nederland en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 82740755 ("Level.works").

 2. Level.works biedt een online platform waarop opdrachten kunnen worden geplaatst door Opdrachtgevers (zoals hieronder gedefinieerd) (het "Platform"). Level.works kwalificeert nadrukkelijk niet als Opdrachtgever. Deze gebruikersvoorwaarden ("Gebruikersvoorwaarden") zijn van toepassing op Opdrachtnemers (zoals hieronder gedefinieerd) en andere personen die gebruik maken van de diensten aangeboden door Level.works.

 3. Bij het gebruiken van het online platform van Level.works, worden deze voorwaarden akkoord bevonden en gelden alle daarin opgenomen rechten en plichten. Op ieder gebruik van het online platform en de diensten van Level.works zijn deze Gebruikersvoorwaarden van toepassing.

 1. Definities

Definities gebruikt in deze Gebruikersvoorwaarden die het enkelvoud aanduiden zullen, voor zover de context dit toelaat of vereist, tevens het meervoud omvatten en vice versa. 

 1. "Afrekennota" betekent de nota met daarin het overzicht van verrichte Opdrachten van de Opdrachtnemer, die tevens als akte van cessie van vorderingen geldt tussen Opdrachtnemer en Finance (in (substantieel dezelfde) vorm zoals aangehecht als Appendix 2).
 2. "Dienst" betekent de dienst welke door Level.works wordt aangeboden op de website, app of anderszins, bestaande uit het bieden van een online platform waarop Opdrachtgevers en Opdrachtnemers met elkaar in contact kunnen komen om werkzaamheden uit te voeren.
 3. "Finance" betekent Level.works Finance & Factoring B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met statutaire zetel in Rotterdam en kantoor houdende te Weena-Zuid 110, 3012 NC Rotterdam, Nederland en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 82740763.
 4. "Koopovereenkomst" betekent de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Finance waarin Opdrachtnemer zich verplicht om al zijn vorderingen op Opdrachtgevers ter verkoop aan Finance aan te bieden (in (substantieel dezelfde) vorm zoals aangehecht als Appendix 1).
 5. "Opdrachtgever" betekent de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een opdracht plaatst op het Platform om werkzaamheden te laten verrichten door een of meerdere Opdrachtnemers.
 6. "Opdrachtnemer" betekent een natuurlijke persoon of rechtspersoon die middels het Platform zichzelf aanbiedt om de geplaatste werkzaamheden van Opdrachtgevers op het Platform uit te voeren. De Opdrachtnemer zal de werkzaamheden verrichten middels een Overeenkomst van Opdracht.
 7. "Overeenkomst van Opdracht" betekent de overeenkomst die door het gebruik van het Platform tot stand komt tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer om een Opdracht uit te voeren. 
 8. "Opdracht" betekent een of meerdere Werkzaamheden die een Opdrachtgever door Opdrachtnemer(s) wil laten uitvoeren en deze hiervoor op het Platform heeft geplaatst.
 9. "Werkzaamheid" de in het kader van de Opdracht door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden voor Opdrachtgever.

  1. Algemeen
  • Faciliteren Level.works

  Level.works faciliteert:

  1. het Platform;
  2. het Platform waar Opdrachtnemers opdrachten kunnen aangaan;
  3. de Overeenkomst van Opdracht tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever; en 
  4. facturatie van de vorderingen van Opdrachtnemers op Opdrachtgevers.

  1. Platform

  Level.works is niet verantwoordelijk voor enige content geplaatst op de website, de app of anderszins. Level.works neemt uiteraard wel maatregelen om de juistheid, geldigheid en compleetheid van informatie te waarborgen.

  • Gebruikersrecht

  Level.works verleent Opdrachtnemer middels deze Gebruikersvoorwaarden het recht om gebruik te maken van het Platform.

  • Over deze Gebruikersvoorwaarden

  Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik door Opdrachtnemer van het Platform, de website en de app en op alle rechtshandelingen die voortvloeien uit het gebruik van de diensten van Level.works.

  • Zelfstandigheid
   1. Opdrachtnemer verklaart dat hij/zij een zelfstandige professional is die een eigen onderneming drijft.
   2. Opdrachtnemer verklaart dat Level.works een hulpmiddel is om een eigen onderneming te voeren.
   3. Level.works waarborgt in geen geval de zelfstandigheid van de Opdrachtnemer.
   4. De Opdrachtnemer verklaart dat hij gedurende dit boekjaar voor ten minste drie verschillende opdrachtgevers werkt.

  1. Intellectueel eigendom

  Opdrachtnemer blijft eigenaar van alle inhoud en informatie die Opdrachtnemer plaatst op het Platform. Voor inhoud waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, geeft Opdrachtnemer nadrukkelijke niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije en wereldwijde toestemming aan Level.works om alle inhoud te gebruiken die geplaatst wordt op het platform. Deze toestemming eindigt wanneer Opdrachtnemer deze inhoud verwijdert of het account verwijdert.

  • E-learning

  Opdrachtnemer machtigt bij dezen Level.works om succesvol afgeronde opleidingen, resultaten van toetsen, zoals gemaakt door Opdrachtnemer via het online platform van Level.works, vaardigheden en expertises te delen met Opdrachtgevers en te tonen op het profiel van Opdrachtnemer. Deze machtiging kan op ieder moment worden ingetrokken door Opdrachtnemer.

  1. Verzekering
   1. Aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering

  Opdrachtnemer is automatisch en kosteloos verzekerd voor aansprakelijkheid en ongevallen via verzekeraar [naam verzekeraar]. Meer informatie over de aansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekering via [naam verzekeraar] is te vinden op [website].

  1. Andere verzekeringen

  Het is de eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtnemers om een geldige arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

  1. Beëindiging

  Opdrachtnemer en Level.works hebben het recht de registratie van Opdrachtnemer te allen tijde te beëindigen, zonder opgaaf van reden en zonder dat de ander aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die uit een beëindiging is voortgevloeid of zal voortvloeien.


   1. Overeenkomst van Opdracht, exoneratie en vrijwaring
   • Afwijkingen

   Als service bij haar platform stelt Level.works een model Overeenkomst van Opdracht ter beschikking aan Opdrachtgevers en Opdrachtnemers. Partijen zijn vrij zelf andere aanvullende afspraken te maken, maar zullen daarbij niet afwijken van artikelen 2 tot en met 10 van deze model Overeenkomst van Opdracht en zullen geen afspraken maken die afbreuk doen aan de inhoud van deze artikelen.

   • Level.works geen partij van en niet aansprakelijk voor de Overeenkomst van Opdracht

   De Overeenkomst van Opdracht wordt aangegaan door Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Level.works is geen partij bij deze Overeenkomst van Opdracht. Level.works is niet aansprakelijk voor de Overeenkomst van Opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, net zomin als de wijze van uitvoering daarvan. Level.works brengt louter vraag en aanbod samen. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste invulling en uitvoering van de Opdracht.

   Level.works is voorts niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor:

   1. het doen van aangifte inkomstenbelasting door Opdrachtnemers;
   2. het doen van aangifte omzetbelasting door Opdrachtnemers;
   3. schade die voortvloeit uit het niet of niet geheel nakomen van een of meerdere bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden;
   4. de kwaliteit van het werk die Opdrachtnemers leveren of de kwaliteit van de opdracht die Opdrachtgevers plaatsen;
   5. het handelen of nalaten van een Opdrachtgever of Opdrachtnemer in welke vorm dan ook;
   6. betalingen uit hoofde van de Overeenkomst van Opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer; 
   7. gevolgen van het gebruik van de modelovereenkomst van opdracht; en
   8. schade die voortvloeit uit, en nakoming op welke wijze dan ook van de Overeenkomst van Opdracht, waaronder begrepen claims die zien op een eventuele herkwalificatie van de Overeenkomst van Opdracht in een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW.

   • Vrijwaring

   Opdrachtnemer vrijwaart Level.works voor alle mogelijke (afgeleide) aanspraken van derden (waaronder begrepen de Opdrachtgever), van welke aard dan ook, verband houdend met en voortvloeiend uit de Overeenkomst van Opdracht en het gebruik van het Platform.

   1. Onderhoud

   Level.works is gerechtigd de app en/of het Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit noodzakelijk is voor het onderhouden hiervan, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Level.works ontstaat.

    1. Ratings

    • Rating

    Een Opdrachtnemer is bevoegd een rating en review aan het profiel van Opdrachtgever toe te voegen na afloop van een uitgevoerde Opdracht door Opdrachtnemer, en vice versa.

    • Vrijwaring

    Opdrachtnemer staat er voor in dat de informatie verstrekt in de review waarheidsgetrouw is en vrijwaart Level.works voor enige aanspraak van een derde terzake daarvan.

    • Verwijdering

    Level.works is te allen tijde gemachtigd een review te verwijderen. Zij kan daartoe onder andere toe overgaan indien, naar aanleiding van een kennisgeving, blijkt dat de review onwaar, onbetrouwbaar of onrechtmatig is, dan wel op een andere wijze niet voldoet aan de voorwaarden. 

    • Voorwaarden

    Een review dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    1. een review mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten; 
    2. een review mag geen persoonlijke gegevens bevatten ten aanzien van een Opdrachtgever;
    3. een review mag geen links bevatten; en 
    4. een review dient te zijn toegevoegd door Opdrachtnemer en dient betrekking te hebben op de Opdrachtgever voor wie de werkzaamheden zijn uitgevoerd.
    • No show

    Indien de Opdrachtnemer zich niet houdt aan het afgesproken annuleringsbeleid, de werkzaamheden niet verricht en geen vervanging regelt, zal een voor Opdrachtgevers zichtbare "no show" worden geregistreerd op het profiel van de Opdrachtnemer. 

     1. Account en gebruik

     • Account

     Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Level.works dient Opdrachtnemer een account aan te maken op de gebruikelijke wijze van Level.works onder opgave van de gevraagde gegevens.

     • Verificatie

     Een account voor Opdrachtnemers wordt definitief aangemaakt wanneer Level.works de aanvraag tot een account heeft geverifieerd. Level.works is gerechtigd het aanmaken van een account door Opdrachtnemer te weigeren en/of te verwijderen zonder opgaaf van reden.

     • Wachtwoord

     Om toegang te krijgen tot het account van Opdrachtnemer, stelt Opdrachtnemer een wachtwoord in. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan derden daarvan gebruik te laten maken. De Opdrachtnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor ieder gebruik van het account en vrijwaart Level.works voor iedere aanspraak van derden welke door schade of anderszins op enige wijze ontstaan door het gebruik van zijn account is gemaakt.

     • Aanpassing wachtwoord

     Level.works is gerechtigd het wachtwoord van het account van Opdrachtnemer aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van het account van Opdrachtnemer. Level.works is verplicht Opdrachtnemer onverwijld op de hoogte te stellen van deze wijziging.

     1. Volmacht, facturatie en overdracht vorderingen
      1. Volmacht

     Opdrachtnemer verleent hierbij een onherroepelijke en onvoorwaardelijke volmacht aan Level.works om namens Opdrachtnemer:

     1. de Koopovereenkomst en de Afrekennota aan te gaan met Finance, ten gevolge waarvan Opdrachtnemer zich verbindt om al zijn (toekomstige) handelsvorderingen op Opdrachtgevers aan te bieden en over te zullen dragen aan Finance door middel van cessie;
     2. de retrocessie zoals omschreven in artikel 10 van de Koopovereenkomst aan te gaan met Finance; en
     3. al hetgeen dat ten dienste staat van de (rechts)handelingen die hierboven zijn omschreven onder 9.1.1. en 9.1.2. te verrichten.
     1. Deze volmacht kan en mag ook worden uitgeoefend in het geval dat er sprake is van tegenstrijdig belang in de zin van artikel 3:68 Burgerlijk Wetboek.

     1. Uitsluiting

     Level.works behoudt het recht voor om Opdrachtnemer uit te sluiten van ieder gebruik van de app, door het account van Opdrachtnemer te blokkeren en/of te verwijderen, indien:

     1. Opdrachtnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Gebruikersvoorwaarden;
     2. Opdrachtnemer inbreuk maakt op rechten van derden;
     3. Opdrachtnemer een uitzendbureau dan wel een daarmee vergelijkbare onderneming voert;
     4. Opdrachtnemer in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving; of
     5. Opdrachtnemer medewerkers van Level.works, Finance of Opdrachtgevers onheus bejegent, door middel van smadelijk, lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik.

     1. Overmacht

     Level.works is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van enige overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van leveranciers en/of andere derden waarvan Level.works gebruik maakt.

     1. Nederlands recht en rechtsmacht

     Op deze Gebruikersvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.

     Overeenkomst tot koop en levering van handelsvorderingen met datum [ā—]

     DE ONDERGETEKENDEN

     1. Level.works Finance & Factoring B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met diens statutaire zetel in Rotterdam, Nederland en kantoorhoudende te Weena-Zuid 110, 3012 NC, Rotterdam, Nederland, geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82740763 ("Finance"); en
     2. <Client: bedrijfsnaam> gevestigd te <Client: postcode> <Client: stad> aan de <Client: <adres> (handelsregisternummer <Client: KvK-nummer>) ("Verkoper"), te dezen vertegenwoordigd door Level.works Platform B.V. ("Level.works") op basis van een verleende onherroepelijke volmacht.

     De partijen bij deze overeenkomst worden hierna gezamenlijk aangeduid als de "Partijen" en individueel als een "Partij". Gedefinieerde termen zonder definitie in deze overeenkomst, zullen de betekenis hebben zoals gedefinieerd in de gebruikersvoorwaarden gesloten met Level.works (de "Gebruiksvoorwaarden"). 

     OVERWEGENDE HET VOLGENDE:

     1. Level.works onderhoudt een platform dat Verkoper de mogelijkheid biedt Opdrachten van Opdrachtgevers te verkrijgen tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden.
     2. Verkoper verkrijgt ter zake van aanvaarde Opdrachten vorderingen op zijn/haar Opdrachtgevers en heeft zich in de Gebruikersvoorwaarden verbonden om deze vorderingen aan Finance over te dragen en Finance wenst deze overdracht te aanvaarden onder de voorwaarden en bedingen zoals opgenomen in deze overeenkomst (de "Koopovereenkomst") en de Afrekennota.

     EN ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

     1. vERKOOP EN LEVERING
     1. Gedurende de looptijd van en onder de voorwaarden van de bepalingen in deze Koopovereenkomst biedt Verkoper aan Finance alle bestaande en toekomstige rechten voortvloeiend uit bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen die hij heeft met Opdrachtgevers in verband met Opdrachten (de "Vorderingen") tot verkoop aan.
     2. Elke Vordering omvat alle rechten die hieraan zijn verbonden, zoals, maar niet beperkt tot, afhankelijke rechten en nevenrechten.
     3. Finance aanvaardt het aanbod tot verkoop, voor zover nodig bij voorbaat.
     4. De gekochte Vorderingen zullen door Verkoper worden overgedragen aan Finance middels de Afrekennota.

     1. koopprijs en uitbetaling
      1. Verkoper en Finance komen overeen dat Finance als tegenprestatie voor de koop en overdracht van de Vorderingen zal voldoen als koopprijs (de "Koopprijs"):
     1. in het geval zoals beschreven hierna onder 2.2(i), het totale bedrag van de Vorderingen zoals omschreven in de Afrekennota verminderd met een 'uitbetalingsfee' van 3% (de "Fee") (inclusief de verschuldigde omzetbelasting); of
     1. in het geval zoals beschreven hierna onder 2.2(ii), het totale bedrag van de Vorderingen zoals omschreven in de Afrekennota (inclusief de verschuldigde omzetbelasting).
     1. Verkoper kan middels 'ABN PayDay' aangeven binnen welk tijdsbestek Verkoper de koopprijs wenst te ontvangen:
     1. binnen 0-29 dagen na totstandkoming van de Afrekennota; of
     2. 30 dagen na totstandkoming van de Afrekennota.
     1. Finance behoudt zich het recht voor om de Fee steeds jaarlijks en per 1 januari aan te passen.
     2. Verkoper stemt ermee in dat Finance de verschuldigde Koopprijs te allen tijde bevrijdend kan betalen. Verkoper verleent Finance daarvoor bij voorbaat kwijting. 

     1. Omzetbelasting
      1. Ongeacht de aankoop van een vordering door Finance dient Verkoper op normale wijze en tijdig zorg te dragen voor afdracht van de in de Vorderingen begrepen omzetbelasting aan de Belastingdienst.
      2. Indien en voor zover zich met betrekking tot een door Finance van Verkoper gekochte Vorderingen een situatie voordoet als bedoeld in artikel 29 van de Wet op de omzetbelasting 1968 ("Wet OB"), komt het recht op teruggave ("Recht op Teruggave") toe aan Finance. Verkoper verkoopt en levert hierbij bij voorbaat aan Finance alle Vorderingen ter zake van het Recht op Teruggave die Verkoper met betrekking tot door Finance gekochte Vorderingen zal verkrijgen, welke verkoop en levering hierbij door Finance wordt aanvaard. Tevens verleent Verkoper hierbij aan Finance een onherroepelijke en onvoorwaardelijke volmacht om alle benodigde handelingen te verrichten teneinde de cessie van het Recht op Teruggave door Verkoper aan Finance tot stand te brengen of om het Recht op Teruggave bij de Belastingdienst te innen.
      3. Verkoper is op eerste schriftelijke verzoek van Finance verplicht en Finance is bevoegd de cessie van het Recht op Teruggave schriftelijk mee te delen aan de Belastingdienst en zal de Belastingdienst een afschrift of uittreksel van deze Koopovereenkomst ter hand kunnen stellen.
      4. Verkoper verschaft aan Finance op eerste verzoek alle bewijsstukken met betrekking tot de door haar afgedragen omzetbelasting die Finance op grond van artikel 29 Wet OB wil terugvorderen, dit in origineel of, maar dan uitsluitend indien en voor zover Verkoper belang houdt bij behoud van een bewijsstuk, in afschrift. Daar waar Verkoper een bewijsstuk geheel of gedeeltelijk van zo vertrouwelijke aard acht, dat zij het niet in zijn geheel, al dan niet in origineel aan Finance ter hand wenst te stellen, mag zij in plaats daarvan volstaan met terhandstelling van een op kosten van Verkoper op te maken notariële akte houdende een uittreksel van alle voor het Recht op Teruggave relevante passages uit het bewijsstuk.

     2. informatie
      1. Finance is gerechtigd alle relevante kredietinformatie te verzamelen omtrent Opdrachtgevers van Verkoper en daarmee ook direct in contact te treden. 

     3. voorwaarden overdracht
      1. Verkoper dient op voortdurende basis de actuele versie van de door haar gehanteerde (algemene) verkoop-, leverings- en/of betalingsvoorwaarden aan Finance te verstrekken. Finance kan Verkoper bindende instructies geven over de inhoud en het gebruik daarvan. Verkoper is verplicht om deze binnen vijf (5) werkdagen op te volgen.
      2. Op ieder moment dat Verkoper één of meer Vorderingen aan Finance overdraagt, verklaart de Verkoper het volgende:

     1. naar beste weten van Verkoper is er tegen Opdrachtgever geen faillissementsaanvraag ingediend, verzoek om surséance van betaling gedaan en loopt er geen toelating tot de WSNP van Opdrachtgever;
     2. naar beste weten van Verkoper is Opdrachtgever niet failliet verklaard (waaronder begrepen (1) de faillietverklaring binnen negentig (90) dagen na aankoop van de eerste Vordering op Opdrachtgever, (2) sprake van surséance van betaling en (3) toelating tot de WSNP);
     3. Opdrachtgever is tegenover Verkoper niet met de nakoming van enige verplichting in gebreke gebleven;
     4. de Vordering heeft geen betrekking op een nog aan enige goedkeuring onderworpen transactie, verschuldigde verkoopcommissie, betaling in termijnen of nog na te komen afspraken;
     5. de Werkzaamheden zijn daadwerkelijk uitgevoerd, en de Opdrachtgever heeft de Werkzaamheden bewijsbaar rechtsgeldig (1) besteld dan wel (2) de Werkzaamheden aan Verkoper opgedragen;
     6. de Vordering heeft betrekking op een transactie die rechtsgeldig tot stand is gekomen en er bestaat geen belemmering tot verkoop en levering van de Vordering aan Finance;
     7. de Vordering is vrij overdraagbaar;
     1. Verkoper is beschikkingsbevoegd om de Vordering over te dragen;
     2. Verkoper heeft het volledige en exclusieve eigendom van de Vordering, vrij van zekerheden, beslag of andere beperkte rechten;
     3. de Vordering is niet bezwaard met een recht van vruchtgebruik;
     4. Verkoper heeft het recht om de Vordering over te dragen (in de zin van artikel 3:83, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek) op geen enkele wijze beperkt;
     5. de Vordering is niet verkocht aan een derde;
     6. de Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op enig compensatierecht, er bestaat geen verrekenbare tegenvordering en Opdrachtgever is geen crediteur van Verkoper;
     7. naast de aan Finance bekende verkoop-, leverings- en/of betalingsvoorwaarden zijn geen of worden geen andere afspraken gemaakt die in strijd kunnen zijn met de belangen en/of rechten van Finance als kopende partij van de Vordering en/of de aan haar bekende verkoop-, leverings- en/of betalingsvoorwaarden;
     8. er bestaat geen dispuut ten aanzien van de schuldverhouding tussen Verkoper en de Opdrachtgever en er is Verkoper niets bekend van enige omstandigheid die een dispuut zou kunnen veroorzaken;
     9. de Vordering heeft geen betrekking op een dochter-, zuster- of moedermaatschappij van Verkoper of enige andere onderneming waarin Verkoper enig belang heeft;
     10. Verkoper is met Opdrachtgever overeengekomen dat er vertragingsrente verschuldigd is met betrekking tot de Vorderingen van minimaal de wettelijke handelsrente, zoals bedoeld in artikel 6:119a en 6:120 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, indien niet binnen de overeengekomen betalingstermijn wordt betaald;
     11. Verkoper is met Opdrachtgever overeengekomen dat de betalingstermijn van een (verzamel)factuur maximaal 14 dagen is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met Finance is overeengekomen; en
     12. indien een eventueel overgedragen of over te dragen Recht op Teruggave als bedoeld in artikel 3.2 bestaat, is dit overdraagbaar en de Belastingdienst kan dit niet aantasten op grond van enig verweer of (een mogelijk) beroep op verrekening.
     1. Bij schending van een van de in artikel 5.2 genoemde garanties kan Verkoper zich niet op overmacht beroepen.

     1. mededeling
      1. Alle door Verkoper aan Finance verkochte en overgedragen Vorderingen zullen door Level.works worden gefactureerd op het brief- of factuurpapier van Level.works. Level.works voorziet al deze (verzamel)facturen van (tenminste) de volgende mededeling:

     "Level.works Platform B.V., Level.works Finance & Factoring B.V. en de opdrachtnemers verbonden aan het Platform maken gebruik van 'factoring'. Hierbij delen wij u mede dat door middel van een overeenkomst tussen Level.works Finance & Factoring B.V. en de in deze factuur gespecificeerde, relevante opdrachtnemer(s) (de "Cedent") alle (bestaande en toekomstige) rechten die de Cedent op u heeft (de "Rechten") openbaar zijn gecedeerd aan Level.works Finance & Factoring B.V. Ter voltooiing van de openbare cessie van de Rechten, geven wij u hierbij een mededeling van cessie. 

     Vanaf de datum van deze mededeling:

     • kunnen alle rechten, bevoegdheden en discretionaire bevoegdheden ten aanzien van de Rechten van de Cedent uitsluitend worden uitgeoefend door Level.works Finance & Factoring B.V.;
     • moeten alle mededelingen worden gedaan aan Level.works Finance & Factoring B.V.; en
     • moet elk bedrag, opeisbaar geworden uit hoofde van deze Rechten, gestort worden op de volgende bankrekening:

     [IBAN] ten name van Level.works Finance & Factoring B.V. te Rotterdam o.v.v. het factuurnummer."

     1. Disputen en creditering
      1. Verkoper is verplicht om Finance onmiddellijk te informeren over klachten en bezwaren van Opdrachtgevers ten aanzien van hetgeen in de facturen ter zake van de aan Finance overdragen Vorderingen aan hen in rekening is gebracht alsmede over eventueel onder Opdrachtgevers ten laste van Verkoper gelegde derdenbeslagen.
      2. Eventuele crediteringen aan Opdrachtgevers met betrekking tot aan Finance overgedragen Vorderingen zullen uitsluitend door Level.works verzonden worden aan Opdrachtgevers door de desbetreffende creditfactuur voorzien van de in artikel 6.1 genoemde tekst op het digitale platform van Level.works te uploaden.
      3. Verkoper dient het bedrag van de in artikel 7.2 genoemde creditfactuur binnen twee werkdagen aan Finance te betalen.

     2. Overdracht
      1. Het is Verkoper uitdrukkelijk verboden om gedurende en na de looptijd van deze Koopovereenkomst:
     1. aan Finance verkochte Vorderingen te verpanden en/of (nogmaals) in eigendom over te dragen aan derden; en/of 
     1. deze Koopovereenkomst dan wel één of meer rechten of verplichtingen van Verkoper daaruit aan een derde over te dragen.
     1. De rechten die Verkoper uit hoofde van of in verband met deze Koopovereenkomst op Finance heeft (waaronder de vordering tot betaling van de Koopprijs) zijn niet vatbaar voor overdracht of verpanding zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
     2. Finance is gerechtigd deze Koopovereenkomst, daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen en door haar gekochte Vorderingen aan derden over te dragen of te verpanden. Voor zover nodig en rechtens toegestaan, verleent Verkoper hierbij bij voorbaat zijn toestemming of medewerking.

     1. Rechtstreekse betaling

     Indien een Opdrachtgever (een van de) Vorderingen rechtstreeks voldoet aan Verkoper, is Verkoper verplicht deze betaling direct aan Finance te melden en het ontvangen bedrag uit eigen beweging binnen twee (2) dagen na ontvangst aan Finance te betalen.

     1. Retrocessie
      1. Indien:
     1. de Opdrachtgever binnen redelijk termijn na ontvangst van de (verzamel)factuur klaagt over de in rekening gebrachte diensten en deze klacht in de visie van Opdrachtnemer terecht is; 
     1. naar de redelijke beoordeling van Finance enige verklaring door Verkoper afgegeven in 5.2 onjuist blijkt te zijn; en/of
     2. er sprake is van een situatie zoals omschreven in artikel 7 en/of een overtreding van Opdrachtnemer van het bepaalde in artikel 8.1 of artikel 9,

     mag Finance deze Koopovereenkomst en/of de Gebruikersvoorwaarden ontbinden.

     1. In de gevallen zoals hierboven omschreven in artikel 10.1 is Verkoper verplicht om de betreffende Vorderingen terug te kopen en over te dragen aan Finance, middels 'retrocessie'. Verkoper is gehouden om alle daarmee samenhangende kosten aan Finance te vergoeden.
     2. De retrocessie zoals hierboven omschreven in artikel 10.2 geschiedt onder de opschortende voorwaarde van volledige betaling door Verkoper van de destijds door Finance verschuldigde Koopprijs van de betreffende Vordering. Tot het moment van volledige betaling en retrocessie is Finance gerechtigd betaling te verkrijgen van de relevante Opdrachtgever en deze zo nodig af te dwingen.

     1. Bijzondere verplichtingen Verkoper
      1. Binnen zes (6) maanden na afsluiting van het boekjaar en ook op eerste verzoek van Finance dient Verkoper zijn (geconsolideerde) jaarcijfers aan Finance te verstrekken.
      2. Bij toepasselijkheid van de regelingen betreffende keten- en inlenersaansprakelijkheid , dient Verkoper aan Finance maandelijks een 'Verklaring betalingsgedrag keten- en inlenersaansprakelijkheid' van de Belastingdienst te overleggen.
      3. Indien de door Verkoper gefactureerde diensten onder de (wettelijke) regelingen betreffende keten- en inlenersaansprakelijkheid vallen, heeft de aankoop van de Vorderingen door Finance uitsluitend betrekking op het zogenaamde vrije gedeelte van de Vorderingen. Verkoper dient op juiste wijze en tijdige zorg te dragen voor de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de (wettelijke) regelingen betreffende keten- en inlenersaansprakelijkheid.
      4. Zonder schriftelijke toestemming Finance is het Verkoper verboden om derden inzage te geven in deze Koopovereenkomst.
     2. Boetebeding, contractuele rente en (buiten)gerechtelijke kosten

      1. Indien Verkoper één of meer van zijn verplichtingen onder deze Koopovereenkomst niet (tijdig) nakomt is deze aan Finance een boete verschuldigd ter hoogte van tweemaal het nominale bedrag van de Vorderingen waaraan de niet-nakoming is gerelateerd. Indien de niet-nakoming niet is gerelateerd aan een of meer specifieke Vorderingen, dan is Verkoper aan Finance een boete verschuldigd ter hoogte van €1.500,00 (zegge: vijftienhonderd euro). De verschuldigdheid van enige boete laat het recht van Finance op nakoming onverlet.
      2. Over de periode dat Verkoper in verzuim is met het betalen van enig bedrag aan Finance is Verkoper een contractuele rente van een procent (1%) per maand verschuldigd. Deze rente heeft geen boetekarakter en laat het recht van Finance op nakoming onverlet.
      3. Verkoper dient alle buitengerechtelijke en de daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten te vergoeden die Finance maakt om nakoming van deze Koopovereenkomst en/of betaling van de Vorderingen te bewerkstelligen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op vijftien procent (15%) van het te vorderen bedrag, met een minimum van €125,00 (zegge: honderdvijfentwintig euro). Vergoeding van de in deze bepaling genoemde kosten doet niets af aan het recht van Finance op nakoming.

     3. voorwaardelijke private last tot inning
      1. Voor zover de in het kader van deze Koopovereenkomst aan Finance verkochte en geleverde Vorderingen onoverdraagbaar blijken te zijn, geeft Verkoper reeds nu bij voorbaat aan Finance de last en aanvaardt Finance van Verkoper deze last om in het belang van Verkoper doch op eigen naam (dus op naam van Finance) betalingen te ontvangen van alle Vorderingen die Verkoper krachtens of uit hoofde van deze Koopovereenkomst aan Finance heeft verkocht en geleverd.
      2. Voor zover dit rechtens wordt toegelaten is Finance met uitsluiting van Verkoper bevoegd en verplicht de bedoelde last uit te voeren. Deze uitsluiting geldt ook tegenover derden.
      3. Finance is gerechtigd de last geheel naar eigen inzicht uit te voeren.

     4. verzuim, verrekening en opschorting
      1. Bij het verstrijken van enige in deze Koopovereenkomst genoemde termijn raakt Verkoper in verzuim, zonder enige ingebrekestelling.
      2. Finance is bevoegd haar vorderingen op Verkoper te verrekenen met al hetgeen zij aan Verkoper verschuldigd is. Ook is Finance bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten in het geval Verkoper in verzuim is.
      3. Een beroep op verrekening door Verkoper is uitgesloten. Ook kan Verkoper de nakoming van zijn verplichtingen niet opschorten.

     5. looptijd en opzegging
      1. Deze Koopovereenkomst is direct na ondertekening door Partijen van kracht en heeft een looptijd van twaalf (12) kalendermaanden, gerekend vanaf de ingangsdatum van deze Koopovereenkomst.
      2. Deze Koopovereenkomst wordt stilzwijgend met een periode van telkens twaalf (12) kalendermaanden verlengd, tenzij Verkoper de Koopovereenkomst uiterlijk drie (3) maanden voorafgaand aan de einddatum van de bewuste periode bij aangetekende brief heeft opgezegd.
      3. Onverminderd het recht op ontbinding en haar overige wettelijke rechten heeft Finance de mogelijkheid deze Koopovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling op te zeggen indien Verkoper een of meer van zijn verplichtingen genoemd in de deze overeenkomst niet (behoorlijk) nakomt.
      4. Na de beëindiging van de Koopovereenkomst lopen de verplichtingen van partijen uit hoofde van deze Koopovereenkomst ook na beëindiging daarvan onverkort door voor Vorderingen die Finance vóór de einddatum van Verkoper heeft gekocht.
      5. Verkoper is gehouden om alle schade en kosten die verband houden met een tussentijdse opzegging als bedoeld in artikel 15.3 aan Finance te vergoeden. Daaronder zijn ook de volledige kosten van eventuele juridische bijstand. Deze bepaling laat het recht op nakoming van Finance onverlet.
     6. Toepasselijk recht en domiciliekeuze
      1. Op deze Koopovereenkomst (waaronder deze bepaling), de Afrekennota en alle verbintenissen die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
      2. Eventuele door Verkoper gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op enige rechtsverhouding tussen Verkoper en Finance.
      3. Indien tussen Finance en Verkoper enig geschil mocht ontstaan dat verband houdt met deze Koopovereenkomst (waaronder deze bepaling), de Afrekennota of enige daaruit voortvloeiende verbintenis is de Rechtbank te Rotterdam bij uitsluiting bevoegd om daarvan kennis te nemen onverminderd het recht op hoger beroep.