Fijn dat je er bent! ūüć™ Level.works gebruikt cookies voor de beste gebruikerservaring, social content te personaliseren & webstatistieken te meten. Check de privacystatement.
Privacy statement

Wij gaan altijd netjes om met jouw gegevens. Wil je weten hoe? Hieronder onze privacy statement.

PRIVACY STATEMENT LEVEL.WORKS 

In het kader van de dienstverlening van Level.works, worden persoonsgegevens verwerkt. Level.works is¬† de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‚ÄėAVG‚Äô).¬† Dat betekent dat Level.works verantwoordelijk is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Onder ‚Äėpersoonsgegevens‚Äô wordt verstaan: elk gegeven dat op jou betrekking heeft en/of naar jou te¬† herleiden is, zoals identificatiegegevens, financi√ęle gegevens en gegevens over jouw apparaten en online¬† gedrag.

Onder ‚Äėverwerken‚Äô wordt verstaan: iedere handeling met betrekking tot persoonsgegevens, zoals¬† opslaan, verzamelen, ordenen, bewerken, gebruiken, raadplegen en wissen.

In dit privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens Level.works verwerkt en voor welk doel.  Ook wijst Level.works jou op jouw privacyrechten. Mocht je nog vragen hebben over de verwerking van  persoonsgegevens, kun je altijd contact opnemen met Level.works.

In dit privacy statement worden onder ‚ÄėLevel.works‚Äô de volgende vennootschap begrepen:

Level.works Platform B.V.

Deze vennootschap is gevestigd op het volgende adres: Weena-zuid 110, 3012 NC Rotterdam.

Deze vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens omdat deze  vennootschap het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens bepalen.  Level.works heeft één aanspreekpunt, te bereiken via de contactgegevens zoals genoemd in artikel 10 van  dit privacy statement. 

Artikel 1 Op wie is dit privacy statement van toepassing? 

Dit privacy statement is van toepassing op:

(contact)personen van de opdrachtnemers en opdrachtgevers van Level.works;
(contact)personen die gebruikmaken van het Level.works platform;

(potenti√ęle) sollicitanten en/of kandidaten, ZZP-ers en flexwerkers;

contactpersonen van zakelijke relaties of klanten;

personen die gebruikmaken van de dienstverlening van Level.works;

personen die de website van Level.works bezoeken (https://level.works/); 

personen die de nieuwbrief of andere direct marketing berichten van Level.works ontvangen;

sollicitanten die het team van Level.works willen komen versterken en voor ons willen komen werken; 

personen die contact met Level.works hebben (gezocht) per e-mail, telefoon of via het  contactformulier op de website;

personen waarvan Level.works op een andere manier persoonsgegevens verwerkt,  bijvoorbeeld in het kader van een actie of voor een testimonial.

Artikel 2 Welke persoonsgegevens verwerkt Level.works? 

2.1 (contact)personen van de opdrachtnemers, opdrachtgevers, zakelijke relaties of klanten van  Level.works: 

NAW gegevens; 

(zakelijke) contactgegevens;

bedrijfsgegevens; 

gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;

andere gegevens die van belang kunnen zijn voor onze dienstverlening; 

andere gegevens waarvan verwerking vereist is in het kader van de toepasselijke wet- of  regelgeving. 

2.2 (contact)personen die gebruikmaken van het Level.works platform, (potenti√ęle) sollicitanten en/of¬† kandidaten, personen die gebruikmaken van de dienstverlening van Level.works, ZZP-ers en¬† flexwerkers:¬†

bij inschrijving (indien je nog niet voor, met of met hulp van Level.works hebt gewerkt)

NAW gegevens;

geslacht; 
geboortedatum; 
e-mail adres;
CV en motivatiebrief; 
informatie over opleiding en werkervaring;
beoordelingen en evaluaties;
gegevens over beschikbaarheid;
gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
andere gegevens die van belang kunnen zijn voor de dienstverlening van Level.works.

bij aangaan van een uitzendovereenkomst, arbeidsovereenkomst, een overeenkomst van opdracht  of een soortgelijke overeenkomst (indien je voor, met of met hulp van Level.works gaat werken, werkt  of hebt gewerkt)

In aanvulling op de persoonsgegevens die Level.works bij inschrijving verwerkt of kan verwerken,  kan Level.works nog aanvullend de volgende gegevens verwerken. 

gegevens uit het identiteitsbewijs zoals geboortedatum ‚Äď en plaats, burgerlijke staat,¬† nationaliteit en BSN-nummer, verblijfsvergunning, werkvergunning;

financi√ęle gegevens zoals bankrekeningnummer;
VOG;
andere gegevens die gerelateerd zijn aan personeels-, salaris- en verzuimregistratie;  andere gegevens waarvan verwerking vereist is in het kader van de toepasselijke wet- of  regelgeving.

2.3 personen die de website van Level.works bezoeken (https://level.works/): 
gegevens die inzicht geven in het gebruik van de website van Level.works, onder meer: met  welk apparaat je onze website bezoekt, apparaat ID, locatiegegevens, computer- en  verbindingsgegevens, IP-adres. 

2.4 personen die de nieuwbrief of andere direct marketing berichten van Level.works ontvangen:  

naam;
geslacht;
geboortedatum;
e-mail adres;
gegevens afkomstig van social media accounts. 

2.5 sollicitanten die het team van Level.works willen komen versterken en voor ons willen komen  werken:  
bij sollicitatie
NAW gegevens;
geslacht; 
geboortedatum; 
e-mail adres;
CV en motivatiebrief; 
informatie over opleiding en werkervaring;
beoordelingen en evaluaties;
gegevens over beschikbaarheid;
gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
gegevens uit jouw openbare social media accounts.  

bij het aangaan van een uitzendovereenkomst, arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht 

In aanvulling op de persoonsgegevens die Level.works bij inschrijving verwerkt of kan verwerken,  kan Level.works nog aanvullend de volgende gegevens verwerken.  

gegevens uit het identiteitsbewijs zoals geboortedatum ‚Äď en plaats, burgerlijke staat,¬† nationaliteit en BSN-nummer, verblijfsvergunning, werkvergunning;¬†
financi√ęle gegevens zoals bankrekeningnummer;¬†
VOG;
andere gegevens die gerelateerd zijn aan personeels-, salaris- en verzuimregistratie;  andere gegevens waarvan verwerking vereist is in het kader van de toepasselijke wet- of  regelgeving.  

2.6 personen die contact met Level.works hebben (gezocht) per e-mail, telefoon of via het  contactformulier op de website: 

NAW gegevens; geslacht; 
leeftijd of geboortedatum; 
e-mail adres.  

2.7 personen die anderszins contact opnemen met Level.works of waarvan Level.works op een andere  manier persoonsgegevens verwerkt, bijvoorbeeld in het kader van een actie of voor een testimonial:  

 NAW gegevens;
geslacht; 
leeftijd of geboortedatum; 
e-mail adres;
andere gegevens waarvan verwerking vereist is in het kader van de toepasselijke wet- of  regelgeving. 

Artikel 3 Op basis van welke grondslagen en voor welke doeleinden verwerkt Level.works jouw  persoonsgegevens?  

3.1 Level.works verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van één of meer van de volgende juridische  grondslagen uit de AVG: 

wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij zelf partij bent  of het op jouw verzoek verrichten van precontractuele handelingen;  
wanneer dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen die op Level.works  rust;  
wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van  Level.works of van een derde; 
met jouw toestemming. 

3.2 Level.works verwerkt de persoonsgegevens genoemd in artikel 2 voor de onderstaande doeleinden.  Bij elk doel wordt de juridische grondslag uit de AVG vermeld: 

om de dienstverlening van Level.works te kunnen verlenen;  

grondslag(en): overeenkomst, wettelijke verplichting, gerechtvaardigde belangen 

¬†om een relatie op het gebied van uitzending, bemiddeling, inlening of soortgelijke¬† dienstverlening aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financi√ęle administratie te¬† voeren;¬†

grondslag(en): overeenkomst, wettelijke verplichting, gerechtvaardigde belangen 

om de geschiktheid van persoon, (potenti√ęle) sollicitant, kandidaat, ZZP-er of flexwerker te¬† kunnen beoordelen;

grondslag(en): overeenkomst, wettelijke verplichting, gerechtvaardigde belangen,  toestemming 

om contact met jou te onderhouden; 

grondslag(en): overeenkomst, gerechtvaardigde belangen, toestemming 

 om een sollicitatietraject met jou te kunnen doorlopen en de arbeidsovereenkomst met jou uit  te voeren wanneer je voor ons komt werken;  

grondslag(en): overeenkomst, gerechtvaardigde belangen 

om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op Level.works rusten, onder meer op grond  van de belastingwetgeving en op grond van de wettelijke re-integratieverplichtingen;  

grondslag(en): overeenkomst, wettelijke verplichting 

om jou te informeren over onze dienstverlening of op de hoogte te stellen van interessante  acties en updates; 

grondslag(en): gerechtvaardigde belangen, toestemming 

om de dienstverlening en/of website te verbeteren 

grondslag(en): gerechtvaardigde belangen, toestemming 

Artikel 4 Aan wie verstrekt Level.works jouw persoonsgegevens?  

4.1 Level.works verstrekt jouw persoonsgegevens aan één of meer van de volgende partijen: 

gelieerde bedrijven aan Level.works, te weten: Level.works Holding B.V., Level.works Projects  B.V., Level.works Employment B.V. en Level.works Finance & Factoring B.V.;  

¬†(potenti√ęle) opdrachtgevers, opdrachtnemers en klanten;

verzekeraar; 

bedrijfsarts; 

advocaat;  

pensioenfonds;  

auditors, in verband met certificeringsdoeleinden;  

derden die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren (onder meer: trainers,  coaches); 

derden die op ons verzoek persoonsgegevens verwerken, ‚Äėverwerkers‚Äô (onder meer:¬† hostingbedrijf, E-matcher);¬†

andere partijen zoals overheidsinstellingen, bestuursorganen, gerechten en toezichthouders.  

4.2 In principe verstrekt Level.works jouw persoonsgegevens niet aan andere partijen dan hiervoor  genoemd, tenzij dat wettelijk verplicht is of wanneer jij toestemming hebt gegeven. 

4.3 Level.works verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden.  

Artikel 5 Beveiliging en websites van derden 

5.1 Level.works heeft passende organisatorische- en technische maatregelen getroffen om jouw  persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatig verwerking  en tegen verlies, vernietiging, schade, wijziging of publicatie, waaronder datalekken. Voor vragen  over de beveiliging van jouw persoonsgegevens of als je het vermoeden van misbruik hebt, kun je  contact opnemen met Level.works. 

5.2 In het geval dat Level.works persoonsgegevens aan derden verstrekt die kunnen worden¬† aangemerkt als een ‚Äėverwerker‚Äô in de zin van de AVG, zorgt Level.works ervoor dat met deze¬† verwerkers verwerkersovereenkomsten zijn gesloten om te waarborgen dat deze verwerkers de¬† eisen uit de AVG naleven.¬†¬†

5.3 De website van Level.works bevat links naar websites van derden, inclusief social media platforms.  Level.works is niet verantwoordelijk voor websites van derden en de manier waarop derden met jouw  persoonsgegevens omgaan. Wij raden jou aan de toepasselijke privacy policies van die derden te  raadplegen. 

Artikel 6 Verwerking van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)  

6.1 Level.works verwerkt jouw persoonsgegevens in beginsel alleen binnen de EER. Indien  persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de EER, draagt Level.works zorg voor  passende waarborgen om zo veel mogelijk te garanderen dat de doorgifte plaatsvindt in  overeenstemming met de AVG.  

Artikel 7 Hoe lang bewaart Level.works jouw persoonsgegevens?  

7.1 Level.works bewaart jouw persoonsgegevens niet langer in een vorm waarin Level.works jou kan  identificeren, dan nodig is voor het bereiken van de in dit privacy statement genoemde doeleinden.  

7.2 Meer specifiek hanteert Level.works de volgende bewaartermijnen:  

voor (contact)personen die het Level.works platform (gaan) gebruiken, (potenti√ęle) sollicitanten¬† en/of kandidaten, personen die mogelijk gebruikmaken van de dienstverlening van¬† Level.works, ZZP-ers en flexwerkers die staan ingeschreven maar die nog geen¬† uitzendovereenkomst, arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht zijn aangegaan¬† (indien je nog niet voor, met of met hulp van Level.works hebt gewerkt):¬†¬†

zo lang als jij staat ingeschreven. Je kunt je altijd uitschrijven. Na uitschrijving worden jouw  gegevens binnen 90 dagen uit de systemen van Level.works verwijderd. 

 voor (contact)personen die het Level.works platform gebruiken, sollicitanten en/of kandidaten,  personen die gebruikmaken van de dienstverlening van Level.works, ZZP-ers en flexwerkers  die een uitzendovereenkomst, arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht zijn  aangegaan (indien je voor, met of met hulp van Level.works gaat werken, werkt of hebt  gewerkt):  

Level.works bewaart jouw persoonsgegevens tot twee jaar naar einde van jouw dienstverband  of afloop van de overeenkomst van opdracht. Sommige persoonsgegevens dient Level.works  langer te bewaren op grond van toepasselijke wetgeving, waaronder belastingwetgeving,  namelijk 5 respectievelijk 7 jaar.  

voor personen die de nieuwbrief of andere direct marketing berichten van Level.works  ontvangen:  

zo lang tot jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief of je toestemming intrekt voor de ontvangst van  andere direct marketing berichten van Level.works. Na uitschrijving of intrekking van jouw  toestemming worden jouw gegevens binnen 90 dagen uit de systemen van Level.works  verwijderd.  

voor personen die bij Level.works hebben gesolliciteerd om bij ons te komen werken, maar die  wij geen arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht aanbieden: 

Level.works bewaart jouw persoonsgegevens tot twee weken na het afronden van jouw  sollicitatie Als jij toestemming geeft, worden jouw persoonsgegevens 8 weken langer bewaard  voor een eventuele latere match. In ieder geval worden jouw gegevens na een termijn van 10  weken uit uit de systemen van Level.works verwijderd.  

7.3 Na de (wettelijke) bewaarperiodes worden jouw persoonsgegevens vernietigd. (Wettelijke)  bewaarperiodes kunnen wijzigen.  

7.4 Bovenstaande geldt niet in het geval er op Level.works een wettelijke verplichting rust om de  persoonsgegevens langer te bewaren of wanneer dat nodig is voor de voorbereiding of  onderbouwing van een rechtsvordering.  

Artikel 8 Jouw rechten  

8.1 Jij hebt de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door  Level.works:  

het recht op inzage in de persoonsgegevens die Level.works van jou verwerkt;   het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn;   het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;  het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens;  

het recht om te vragen jouw persoonsgegevens over te dragen aan jouzelf of aan een derde¬† (‚Äėhet recht op dataportabiliteit‚Äô);¬†¬†

het recht op verwijderding van jouw persoonsgegevens (‚Äėhet recht om vergeten te worden‚Äô);¬†

 het recht om de toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens in te trekken  indien de verwerking op basis van jouw toestemming is gebaseerd. Hieronder valt ook het recht  om je af te melden voor onze nieuwsbrief of e-mails. Het intrekken van jouw toestemming laat  de rechtmatigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens vóór de intrekking  onveranderd. 

8.2 Om jouw rechten uit te oefenen, dien je contact met ons op te nemen via: e-mail aan  support@level.works. 

8.3 Binnen één maand na de ontvangst van jouw verzoek, krijg je van Level.works bericht. Level.works  laat jou weten of zij wel of niet aan jouw verzoek(en) kan voldoen. In uitzonderingsgevallen heeft  Level.works meer tijd nodig om een beslissing te kunnen nemen. Level.works laat jou binnen één  maand na ontvangst van jouw verzoek weten of dat het geval is. 

8.4 Het kan zijn dat Level.works niet (volledig) aan jouw verzoek(en) kan of mag voldoen. Als  Level.works jouw verzoek(en) geheel of gedeeltelijk afwijst, zal Level.works jou hierover informeren.  

8.5 Ter voorkoming dat Level.works informatie aan een verkeerde persoon verstrekt, kan zij om  aanvullende informatie vragen om jouw identiteit te controleren.  

8.6 Level.works maakt geen gebruik van automatische besluitvorming. 

Artikel 9 Klachten  

9.1 Als jij niet tevreden bent over hoe Level.works met jouw persoonsgegevens omgaat, kun je contact  opnemen met Level.works via de onderstaande contactgegevens. Level.works streeft ernaar de  klacht naar tevredenheid op te lossen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kun je een klacht  indienen via de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ van de Nederlandse toezichthouder  op het gebied van privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Artikel 10 Contact  

Voor vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en de bescherming van jouw privacy, kun je  contact met ons opnemen via: support@level.works. 

Artikel 11 Wijzigingen  

Dit privacy statement wordt van tijd tot tijd gewijzigd. De meest recente versie staat op de website van  Level.works. Deze versie dateert van [maart 2022].