Fijn dat je er bent! 🍪 Level.works gebruikt cookies voor de beste gebruikerservaring, social content te personaliseren & webstatistieken te meten. Check de privacystatement.

Modelovereenkomst van Opdracht

De partijen:

1. "Opdrachtgever": [NAAM ONDERNEMING], ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [KVK-NUMMER], in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM NATUURLIJK PERSOON]; en

2. "Opdrachtnemer": [NAAM ONDERNEMING], gevestigd te [PLAATSNAAM], in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM NATUURLIJK PERSOON], geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer [KVK NUMMER] en belastingidentificatienummer [BTW-id].

 

Ondergetekenden zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als "Partijen" en ieder afzonderlijk als een "Partij".

 

Overwegende dat:

a)     Opdrachtnemer een zelfstandig professional is en werkzaam is op het gebied van [FUNCTIE];

b)     Opdrachtgever in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf behoefte heeft aan een zelfstandig werkend [FUNCTIE];

c)     Opdrachtnemer beschikt over bewezen kennis en ervaring in/als [FUNCTIE] en zodanig in staat en bereid is de hierna omschreven opdracht (de “Opdracht”) uit te voeren;

d)     Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;

e)     Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW;

f)      Partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten, en daartoe deze overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt;

g)     Partijen een groot belang hechten aan de zelfstandigheid en de onafhankelijkheid van Opdrachtnemer;

h)     Opdrachtgever gebruik maakt van het digitale platform van Level.works Platform B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en met adres Weena-Zuid 110, 3012 NC te Rotterdam ("Level.works"), om opdrachten te plaatsen teneinde, naast zijn werknemersbestand, invulling te geven aan zijn flexibele schil;

i)      Het platform van Level.works de acquisitie van opdrachten zoals de Opdracht faciliteert voor zelfstandige professionals;

j)      Opdrachtgever bij het aanmaken van de Opdracht heeft aangegeven over welke objectieve vaardigheden Opdrachtnemer dient te beschikken;

k)     Deze overeenkomst gelijkluidend is aan de door de Belastingdienst onder nummer 90821.25537.1.0 d.d. 1 juni 2021 opgestelde modelovereenkomst;

l)      Partijen de voorwaarden waaronder Opdrachtnemer voor Opdrachtgever zijn werkzaamheden zal verrichten, in deze overeenkomst wensen vast te leggen.

Partijen komen het volgende overeen:

 

1.      Artikel 1 - De opdracht

1.1.  Opdrachtnemer verplicht zich voor de duur van de overeenkomst de navolgende werkzaamheden te verrichten.

[OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN].

Locatie: [PLAATSNAAM]

1.2.  Opdrachtgever heeft bij het aanmaken van de Opdracht op het digitale platform van Level.works te kennen gegeven dat de volgende objectieve vaardigheden beheerst dienen te worden om de Opdracht naar wens in te vullen. Opdrachtnemer heeft middels het reageren op deze Opdracht te kennen gegeven over de vereiste vaardigheden te beschikken.

Vaardigheden:

●      [VOORBEELD 1: Beheersing van Nederlandse en Engelse taal in spraak en geschrift]

●      [VOORBEELD 2: Beheersing van digitale systemen]

●      [VOORBEELD 3: Zelfstandig HBO- of WO denkniveau]

2.      Artikel 2 - Uitvoering van de opdracht

2.1.  Opdrachtnemer accepteert de Opdracht, uit te voeren in de periode van [STARTDATUM EN -TIJD] tot uiterlijk [EINDDATUM EN -TIJD], en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.

2.2.  Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een goede uitvoering van de Opdracht.

2.3.  Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de Opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever.

2.4.  Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij/zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de Opdracht.

2.5.  Opdrachtnemer verplicht zich deze werkzaamheden naar beste weten en kunnen te zullen uitvoeren.

2.6.  Opdrachtnemer zal zich als goed opdrachtnemer gedragen en de werkzaamheden overeenkomstig de wet en het maatschappelijk gebruik uitvoeren.

 

3.      Artikel 3 - Duur van de overeenkomst

3.1.  De opdracht vangt aan op [STARTDATUM EN -TIJD] uur en wordt aangegaan tot [EINDDATUM EN -TIJD].

3.2.  Indien het zich laat aanzien dat Opdrachtnemer de omschreven werkzaamheden niet voor de eindtijd kan afronden, zullen Partijen in overleg treden over eventuele verlenging van deze overeenkomst. Opdrachtnemer dient Opdrachtgever onverwijld in kennis te stellen indien Opdrachtnemer verwacht dat de Opdracht niet voor de eindtijd kan worden afgerond.

3.3.  Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

 

4.      Artikel 4 – Annulering en Opzegging

4.1.  Opdrachtgever bepaalt bij het plaatsen van Opdracht op het digitale platform van Level.works welk annuleringsbeleid op Partijen van toepassing is. Opdrachtnemer gaat met dit annuleringsbeleid akkoord, wanneer hij zich aanmeldt voor Opdracht. De verschillende types van het annuleringsbeleid worden als bijlage (2) bij deze overeenkomst gevoegd.

4.2.  De annuleringstermijn op grond van het in artikel 4.1 gekozen annuleringsbeleid, bedraagt voor deze opdracht [ANNULERINGSTERMIJN] uur.

4.3.  Indien Opdrachtgever zich niet aan het toepasselijke annuleringsbeleid houdt, betaalt Opdrachtgever de Opdrachtnemer 50% van het totaalbedrag waarvoor de Opdracht op het platform stond.

4.4.  Partijen hebben het recht om deze overeenkomst, met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist indien er sprake is van één van de situaties, zoals vermeld in bijlage 3.

4.5.  De Partij die deze overeenkomst op grond van de in artikel 4.3 genoemde of naar verwezen gronden eindigt, is jegens de andere Partij(en) nimmer gehouden tot enige schadevergoeding betreffende schade die wordt veroorzaakt door het op grond van deze artikelen beëindigen van deze overeenkomst.

 

5.      Artikel 5 - Nakoming en vervanging

5.1.  Indien op enig moment de Opdrachtnemer voorziet dat hij de verplichtingen in verband met een geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan dient de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5.2.  Het staat de Opdrachtnemer vrij zich bij de werkzaamheden te laten vervangen door een ander. Opdrachtnemer meldt voorafgaand aan de vervanging aan Opdrachtgever wie de werkzaamheden namens hem uitvoer(en)(t). Daarbij heeft Opdrachtgever niet het recht de vervanger(s) te weigeren, anders dan op grond van objectieve kwalificaties, die niet anders of uitgebreider zijn dan de objectieve vereisten zoals genoemd in artikel 1.1. Opdrachtnemer en opdrachtgever formuleren voorafgaand aan het aanvaarden van de opdracht, samen de objectieve kwalificaties waaraan Opdrachtnemer en de eventuele vervanger(s) moet(en) voldoen.  De eventuele objectieve kwalificaties worden als bijlage 1 bij deze overeenkomst gevoegd.

5.3.  Opdrachtnemer blijft ook tijdens de vervanging verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en het naleven van de gemaakte afspraken.

5.4.  Indien de Opdrachtnemer zich niet houdt aan het tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen annuleringsbeleid of de werkzaamheden niet verricht en geen vervanging regelt (tezamen genoemd een "no show"), dan heeft de Opdrachtgever de discretionaire bevoegdheid om een sanctie op te leggen aan de Opdrachtnemer. Dit houdt in dat de Opdrachtgever ervoor kan kiezen dat de Opdrachtnemer € [NO-SHOW BOETE] borg dient te betalen aan Level.works Platform B.V., welk bedrag wordt teruggestort op de rekening van de Opdrachtnemer zodra de Opdrachtnemer 10 Opdrachten heeft afgerond zonder dat zich opnieuw een no show voordoet en in ieder geval na verloop van een half jaar na de no show naar aanleiding waarvan de sanctie is opgelegd. Zolang de Opdrachtnemer de borg niet betaald kan de Opdrachtnemer voor geen nieuwe opdrachten aangaan voor de Opdrachtgever via het platform van Level.works en worden reeds aangegane Opdrachten met de Opdrachtgever via het platform geannuleerd, tenzij dit gelet op het annuleringsbeleid zoals bedoeld in artikel 4.1 niet meer mogelijk is. De Opdrachtnemer stemt ermee in dat een no show wordt geregistreerd op het profiel van de Opdrachtnemer en daarmee zichtbaar is voor Opdrachtgevers.  

 

6.      Artikel 6 - Vergoeding, facturering en betaling

6.1.  Opdrachtgever betaalt Opdrachtnemer € [ZZP UURTARIEF],- per uur, exclusief btw en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd (de “Vergoeding”).

6.2.  In de Vergoeding zijn reiskosten, verblijfkosten, eventuele materiaalkosten, overige onkosten en reistijd inbegrepen. Deze kosten en de met deze kosten samenhangende tijd zoals bijvoorbeeld reistijd worden derhalve niet separaat vergoed, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

6.3.  Opdrachtnemer brengt de overeengekomen pauze van [PAUZE] minuten gedurende de duur van de opdracht zoals bedoeld in artikel 2.1, niet in rekening bij Opdrachtgever.

6.4.  Opdrachtnemer ontvangt uitdrukkelijk geen vergoeding ter zake van uren waarin Opdrachtnemer geen werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever verricht zoals bijvoorbeeld tijdens ziekte en verlof. Opdrachtnemer is zich ervan bewust dat bij zijn arbeidsongeschiktheid geen aanspraak bestaat op enige betaling door Opdrachtgever.

6.5.  Opdrachtnemer zal voor de verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever een factuur (doen) zenden. De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten.

6.6.  Opdrachtgever betaalt het gefactureerde bedrag aan Opdrachtnemer binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.

6.7.  Ingeval hulpmiddelen van Opdrachtgever noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de opdracht, brengt Opdrachtgever de daarmee samenhangende kosten in rekening aan Opdrachtnemer.

 

7.      Artikel 7 - Belastingen en Sociale Premies

7.1.  De werkzaamheden worden geacht te worden verricht door Opdrachtnemer in het kader van een zelfstandige beroepsuitoefening.

7.2.  De Opdrachtnemer verklaart dat hij gedurende dit boekjaar voor ten minste drie verschillende opdrachtgevers werkt.

7.3.  De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever van eventuele naheffingen voor loonbelasting en premie volksverzekeringen. De vrijwaring van de Opdrachtnemer vervalt indien eventuele naheffingen (mede) door een handelen of nalaten van de Opdrachtgever aan de Opdrachtgever zelf te wijten zijn. Onder verwijtbaar handelen of nalaten van de Opdrachtgever wordt in ieder geval begrepen het door de Opdrachtgever niet voldoen aan de in dit artikel genoemde verplichtingen.

7.4.  De Opdrachtnemer draagt zelf zorg voor de afdracht van over het honorarium verschuldigde (overige) belastingen en premies van welke aard dan ook in verband met deze overeenkomst.

 

8.      Artikel 8 - Verzekeringen

8.1.  Partijen zullen zich voldoende verzekeren tegen aansprakelijkheid als gevolg van de uitvoering van deze overeenkomst.

 

9.      Artikel 9 - Aansprakelijkheid

9.1.  Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de schade vergoeden die deze lijdt: (a) ten gevolge van de aan Opdrachtgever niet toe te rekenen verwezenlijking van een aan de Opdracht verbonden bijzonder gevaar, tenzij die verwezenlijking een gevolg is van Opdrachtnemers opzet of bewuste roekeloosheid; en (b) tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden, tenzij Opdrachtgever de verplichtingen als bedoeld in artikel 7:658 lid 1 BW is nagekomen of de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.

9.2.  Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever schade vergoeden die deze lijdt als gevolg van de uitvoering van Opdrachtnemers werkzaamheden tot een maximum van het door de verzekeraar aan de Opdrachtnemer uit te keren bedrag. Indien Opdrachtnemer geen verzekering tegen aansprakelijkheid heeft afgesloten overeenkomstig artikel 8 is hij gehouden tot betaling van maximaal het bedrag van de vergoeding die Opdrachtnemer tijdens de Opdracht zou hebben verdiend.

9.3.  Opdrachtgever zal een derde de schade vergoeden die (a) die deze lijdt ten gevolge van de uitvoering van Opdrachtnemers werkzaamheden, en (b) niet (volledig) wordt vergoed door de verzekeraar van Opdrachtnemer.

 

10.   Artikel 10 - Overige bepalingen

10.1.       Behoudens schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever, zal de Opdrachtnemer geen informatie over (a) de (onderneming van de) Opdrachtgever en (b) deze overeenkomst aan derden openbaren, tenzij een verplichting daartoe voortvloeit uit de wet, een uitspraak van de rechter of een aanwijzing van een toezichthoudend orgaan of overheidsinstantie, of noodzakelijk is in verband met de uitoefening van rechten uit deze overeenkomst, in welke gevallen partijen vooraf de wijze van openbaarmaking zullen afstemmen.

10.2.       Alle bedrijfseigendommen die de Opdrachtnemer gedurende deze overeenkomst bij het verrichten van de diensten onder zich krijgt, zijn en blijven eigendom van de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer zal alle eigendommen uiterlijk 2 dagen na de dag waarop de overeenkomst eindigt bij de Opdrachtgever te retourneren.

10.3.       De eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn niet van toepassing op de Overeenkomst.

10.4.       Wijzigingen van en/of aanvullingen op deze overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk door Partijen worden overeengekomen.

10.5.       Indien enige bepaling van deze overeenkomst nietig is dan wel vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en zullen Partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

 

11.   Artikel 11 - Rechts- en forumkeuze

11.1.       Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing.

11.2.       Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.

 

12.   Artikel 12 – Wijziging van de overeenkomst

12.1.       Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

 

Bijlage 1: Objectieve criteria voor weigering

A.     Het is opdrachtgever toegestaan opdrachtnemer, of diens vervanger, te weigeren voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht, indien opdrachtnemer, of diens vervanger, niet voldoet aan de volgende criteria:

·       [VOORBEELD 1: Beheersing van Nederlandse en Engelse taal in spraak en geschrift]

·       [VOORBEELD 2: Beheersing van digitale systemen]

·       [VOORBEELD 3: Zelfstandig HBO- of WO denkniveau]

·       [VOORBEELD 4: 18 maanden in het bezit van een rijbewijs B]

 

 

B.     Indien opdrachtgever bij aanvang of tijdens de uitvoering van de overeengekomen opdracht constateert dat opdrachtnemer niet voldoet aan voorgaande criteria, staat het opdrachtgever vrij om opdrachtnemer voor aanvang of tijdens de uitvoering van de overeenkomen opdracht te weigeren, zonder dat opdrachtgever aan opdrachtnemer enige vergoeding verschuldigd is zoals vernoemd in artikel 6 uit deze overeenkomst.

 

 

Bijlage 2: Vastgestelde annuleringstermijn

A.     Opdrachtgever bepaalt bij het plaatsen van een opdracht een annuleringstermijn, welke zichtbaar is voor de opdrachtnemer, conform onderstaande typen. Het is opdrachtgever onder geen enkel beding toegestaan om na ondertekening van deze overeenkomst, het annuleringsbeleid eenzijdig aan te passen. Met de annuleringstermijn wordt de periode bedoeld voor aanvang van de opdracht. Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever kunnen buiten deze termijn annuleren zonder gevolgen.

 

Type annuleringsbeleid

Annuleringstermijn

Flexibel

Tot 24 uur (1 dag) voor aanvang van de opdracht

Standaard

Tot 48 uur (2 dagen) voor aanvang van de opdracht

Streng

Tot 72 uur (3 dagen) voor aanvang van de opdracht

Superstreng

Tot 120 uur (5 dagen) voor aanvang van de opdracht

Superstreng Plus

Tot 168 uur (7 dagen) voor aanvang van de opdracht

 

 

 

Bijlage 3: Voorwaarden voor ontbinding overeenkomst

A.     Partijen hebben het recht om deze overeenkomst, met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist indien:

a.     één van de andere partijen surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins in een blijvende toestand van betalingsonmacht verkeert dan wel wordt ontbonden;

b.     sprake is van onvoorziene omstandigheden (daaronder begrepen wijziging van wet- en regelgeving) die niet voor rekening van de opzeggende partij komen en die zo ingrijpend zijn, dat van de opzeggende partij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid instandhouding van de overeenkomst niet verlangd kan worden;

c.     sprake is van een onrechtmatige daad als bedoeld in artikel 6:162 BW, van één van de andere partijen, en deze onrechtmatige daad te wijten is aan schuld van de eerstbedoelde partij of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, als gevolg waarvan instandhouding van de overeenkomst niet langer van opzeggende partij kan worden verwacht;

d.     één van de andere partijen niet voldoet aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en deze partij na schriftelijke aanmaning door één en/of meer van de andere partijen niet binnen 14 dagen alsnog aan deze verplichting voldoet, tenzij nakoming blijvend onmogelijk is dan per direct;

e.     één van de andere partijen haar activiteiten staakt of overdraagt, met uitzondering van een overdracht binnen concernverband, wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd;

f.      één van de andere partijen de vrije beschikking over haar vermogen of een deel daarvan verliest;

g.     beslag wordt gelegd op één of meer goederen van één van de andere partijen, tenzij dit beslag vexatoir is.

B.     Indien sprake is van een wijziging van omstandigheden ten opzichte van de omstandigheden ten tijde van het aangaan van deze overeenkomst, welke tot gevolg zouden hebben dat – ware deze omstandigheden reeds ten tijde van het aangaan van deze overeenkomst bekend en/of aan de orde geweest – opdrachtgever deze overeenkomst niet of tegen andere voorwaarden zou zijn aangegaan, zullen partijen in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. Indien partijen ter zake niet tot een vergelijk komen, heeft opdrachtgever het recht, naar zijn keuze, deze overeenkomst zonder toepassing van een opzegtermijn (tussentijds) op te zeggen dan wel deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

C. De partij die de overeenkomst op grond van de in lid A en B genoemde gronden eindigt, is jegens de andere partij(en) nimmer gehouden tot enige schadevergoeding betreffende schade die wordt veroorzaakt door het op grond van deze leden beëindigen van de overeenkomst.

D. De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang bij overlijden van opdrachtnemer.